Home чл. 612, ал. 2 ТЗ

чл. 612, ал. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Неприложимост на несъстоятелността
Чл. 612. […] (2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 1996 г., в сила от 15.05.1996 г., изм. и доп., бр. 70 от 1998 г.) Производство по несъстоятелност на банка и застраховател се извършва по ред, определен в отделен закон. Разпоредбите на тази част се прилагат, доколкото в отделния закон не е предвидено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт