Home чл. 421 ТЗ

чл. 421 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Търговски закон

Паричен влог
Чл. 421. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г., в сила от 01.11.1996 г.) (1) При паричен влог банката дължи паричната сума на влогодателя в същата валута и размер, както и уговорената лихва.
(2) При предсрочно изтегляне на суми от срочен паричен влог се дължи лихва както при безсрочен влог, освен ако е уговорено друго.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт