Home чл. 21, ал. 1, изр. 3 ТЗ

чл. 21, ал. 1, изр. 3 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Прокурист (търговски управител)
Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 1998 г.) Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт