чл. 187б ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Обратно изкупуване на акции
Чл. 187б. (Нов – ДВ, бр. 63 от 1995 г., изм., бр. 114 от 1999 г., отм., нов, бр. 84 от 2000 г.; изм., бр. 104 от 2007 г.) (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2007 г.) условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.10.2006 г.; влизането в сила изменено на 01.07.2007 г., бр. 80 от 2006 г.) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава – с мнозинство две трети от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 . Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 не може да надхвърля 10 на сто от капитала. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прилага чл. 187г.
(4) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Управителният съвет, съответно съветът на директорите, извършва обратното изкупуване при спазване изискванията по ал. 1 – 3.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт