чл. 183 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Съдържание на акцията
Чл. 183. (1) Акцията съдържа:
1. означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюра с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на акционерното дружество;
5. размера на капитала;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
7. купоните и техния падеж;
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.
(2) (Нова – ДВ, бр. 63 от 1995 г.) За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 63 от 1995 г.) На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт