чл. 137, ал. 4 ТЗ

« Обратно към нормативния акт

Търговски закон

Компетентност на общото събрание
Чл. 137. […] (4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт