Home чл. 137, ал. 3, изр. 2 ТЗ

чл. 137, ал. 3, изр. 2 ТЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Търговски закон

Компетентност на общото събрание
Чл. 137. […] (3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1993 г., бр. 84 от 2000 г., доп., бр. 58 от 2003 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт