чл. 18 ТДТС

« Обратно към нормативния акт

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Чл. 18. (1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна се събира такса в размер 50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
(2) За касационно обжалване се събира такса, както следва:
1. за произнасяне по допускане на касационното обжалване-30 лв. при подаване на касационната жалба;
2. за разглеждане на касационната жалба-50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
(3) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 29.05.2008 г.) За обжалване пред въззивна и касационна инстанция и по молби за отмяна по делата, водени по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, се събират такси в размер на половината от предвидените по чл. 2а.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт