чл. 21 СК

« Обратно към нормативния акт

Семеен кодекс

Съпружеска имуществена общност
Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) (1) Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.
(2) Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.
(3) Съвместният принос се предполага до доказване на противното.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Искът за липса на съвместен принос може да се предяви от:
1. съпруг по време на брака или след неговото прекратяване;
2. наследник на съпруг.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт