чл. 127, ал. 2 СК

« Обратно към нормативния акт/термините

Семеен кодекс

Спор относно родителските права
Чл. 127. […] (2) Ако родителите не постигнат споразумение по ал. 1, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и 144. Решението може да се обжалва по общия ред.

« Обратно към нормативния акт/термините