чл. 6, ал. 3 ПВ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за вписванията

6. […] (3) (нова – ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.;, изм., бр. 67 от 2005 г.) Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 – 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър . В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт