чл. 6, ал. 2, б. б ПВ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за вписванията

6. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при: […] б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт