чл. 32а ПВ

« Обратно към нормативния акт

Правилник за вписванията

Чл. 32а. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм. изцяло – бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.) В случай че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. Актът се записва в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н“ с посочване на постановения отказ и датата на постановяването му.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Актовете, по които е постановен отказ, се подреждат в книгата за отказите по чл. 33, буква „о“. Всеки двеста подредени екземпляра от актовете, по които е постановен отказ, образуват един том. Всеки том започва с нова номерация на листовете. Номерирането на актовете и на томовете започва всяка година.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г., отм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н“ към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о“.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 63 от 2014 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт