Home чл. 24 ПВ

чл. 24 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

24. Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея. Заповедта трябва да съдържа:
а) (изм. – ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква “в” на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
б) (изм. – ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква “а”, на кредитора и длъжника;
в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот и
г) (доп. – ДВ, бр. 67 от 2005 г.) номера на делото и датата на заповедта и от кой съд е издадена.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт