Home чл. 16 ПВ

чл. 16 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Правилник за вписванията

6. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на недвижим имот (чл. 168 ЗЗД ) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис. Молбата трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2 ЗЗД.
(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2005 г.) При вписване на законна ипотека в полза на банка към молбата се прилага договорът за банков кредит в оригинал или препис.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 67 от 2005 г.; изм., бр. 63 от 2014 г.; изм., бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Вписването става чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в книгата за законните ипотеки. В случая се прилагат съответно разпоредбите на чл. 8 и 9.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт