Home чл. 16, ал. 1 ПВ

чл. 16, ал. 1 ПВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Правилник за вписванията

16. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на недвижим имот (чл. 168 ЗЗД ) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис. Молбата трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2, ЗЗД.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт