чл. 39, ал. 1 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

« Обратно към нормативния акт

Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.)  (1) Председателят на ТЕЛК:
1. разпределя преписките между членовете на ТЕЛК;
2. съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с обратна разписка деня на прегледа и изследванията и консултациите, които трябва да направят;
3. осигурява колективното обсъждане на данните от клиничния преглед и наличната медицинска и друга документация;
4. контролира пълното и точното попълване на експертното решение;
5. връчва срещу подпис експертните решения на ТЕЛК, като изяснява на лицата или на законните им представители решенията на комисията, дава указания за предприемането на съответни действия, свързани с тяхното пенсиониране или трудоустрояване, с реда за обжалване решенията на ТЕЛК и др.;
6. организира освидетелстването на лицата на място в случаите по чл. 33, ал. 4 и 5;
7. отказва да открие процедура по просрочена жалба;
8. уведомява ръководствата на лечебните заведения и РЗИ за констатираните пропуски и грешки в дейността на личните лекари и ЛКК и предлага мерки за отстраняването им;
9. съвместно с експертите по медицинската експертиза към РЗИ, към РКМЕ и към ТП на НОИ предлага и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите от района по проблемите на медицинската експертиза;
10. организира и провежда мероприятия за повишаване квалификацията на лекарите в ТЕЛК;
11. изготвя и предоставя:
а) графика за работа на ТЕЛК, като определя един ден от седмицата за домашни посещения;
б) отчетите за работата на ТЕЛК, като един екземпляр от годишния отчет изпраща на НЕЛК, ТП на НОИ и РЗИ;
12. съвместно с експертите към РКМЕ и РЗИ организира обсъждане на решенията на НЕЛК, касаещи обжалвани решения на ръководената от него ТЕЛК, и взема съответни мерки за недопускане на констатираните пропуски и грешки;
13. запознава се с условията и особеностите на професионалния труд на освидетелстваните лица, отразени в производствените характеристики в случаите по чл. 36;
14. участва в заседанията на медицинския съвет на лечебното заведение;
15. отговаря за организацията и качеството на работата на ТЕЛК пред директора на РЗИ и пред директора на лечебното заведение, към което е създадена ТЕЛК.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт