чл. 22 Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

« Обратно към нормативния акт

Правилника за устройството и организацията на работата на медицинската експертиза

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.)  (1) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) За осъществяване дейността на ТЕЛК директорът на лечебното заведение сключва договор за финансиране с министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на здравноосигурените лица и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, се осигурява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния є бюджет.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Лица, които не са осигурени по Закона за здравното осигуряване, заплащат консултациите и изследванията, свързани с експертизата на временната неработоспособност и подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване по повод трайно намалена работоспособност, както и разходите за извършване на преценката по чл. 3, ал. 6 и издаването на експертното решение по чл. 24, ал. 1, т. 8.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт