чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ /отм./

« Обратно към нормативния акт

Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство

Чл. 120. […] (4) По изключение, във връзка с временни нужди главният архитект (инженер) на общината може да разрешава в незастроени терени да се изграждат необходими временни постройки. Такива постройки могат да се изграждат и в държавни, в общински и в чужди имоти със съгласие на съответния собственик, изразено в писмено заявление до службата при общината. В разрешението за строеж на временни постройки специално се отбелязва срокът на ползването им. След изтичането на този срок или при заемане на терена за предвиденото по
плана строителство временните постройки се събарят от ползвателя им, без да се заплащат. Временните постройки могат да се свързват и захранват с инженерни мрежи с временни връзки.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт