чл. 2 ПМС №192/91 /отм./

« Обратно към нормативния акт

Постановление № 192 на МС от 1.10.1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) Когато в подлежащото на връщане имущество са извършени подобрения със средства на одържавената стопанска единица (бившата кооперативна организация), предаването им става безвъзмездно. В случаите, когато за тях са инвестирани държавни средства, подобренията се заплащат по остатъчната им стойност към момента на влизането на закона в сила.
(2) В случаите, когато подобренията значително превишават стойността на иззетия или одържавения имот, по договаряне кооперацията може да ги използва под наем. В тези случаи, както и когато е изменено предназначението, станало е неотделима част или е унищожено или отчуждено, собствеността се възстановява като дялово участие в общия имот или се дължи имотно или парично обезщетение по избор на кооперативната организация.
(3) При непостигане на споразумение по предходните алинеи споровете се решават по общия исков ред, като производството се освобождава от такси.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт