Home чл. 18, ал. 1 НСОРЗ

чл. 18, ал. 1 НСОРЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Чл. 18. (1) (Изм.изцяло – ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт