Home чл. 81 НПК

чл. 81 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Тъжба
Чл. 81. (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.) (1) Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към тъжбата се прилага документ за внесена държавна такса.
(2) Тъжбата трябва да бъде подписана от подателя.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.) Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт