Home чл. 243, ал. 10 НПК

чл. 243, ал. 10 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Чл. 243. […] (10) (Доп. – ДВ, бр. 71 от 2013 г.; предишна ал. 9 – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година – в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт