Home чл. 243, ал. 1 НПК

чл. 243, ал. 1 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Наказателно-процесуален кодекс

Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Чл. 243. (1) Прокурорът прекратява наказателното производство:
1. (доп. – ДВ, бр. 7 от 2019 г.) в случаите на чл. 24, ал. 1 и 6;
2. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) когато намери, че обвинението не е доказано.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт