Home чл. 7, ал. 5 НМРАВ

чл. 7, ал. 5 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. […] (5) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.

[Редакция към ДВ, бр. 2 от 09.01.2009 г.:]
Чл. 7. […] (5) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт