чл. 7, ал. 1, т. 4 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните: […] 4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) за други неоценяеми искове – 300 лв.;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт