чл. 8 НКС

« Обратно към нормативния акт

Наредба за командировките в страната

Чл. 8. (1) Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 1994 г.) При особени обстоятелства, когато се налага незабавно заминаване, командироването може да се извърши и по устно нареждане на командироващия, който в 3-дневен срок е длъжен да издаде писмена заповед.
(3) Може да не се издава заповед за командировка на прокурори и следователи във връзка със станали произшествия.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г.) За министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган, а когато няма такъв – от длъжностното лице, с което е сключен съответният договор, или от упълномощено от него лице.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт