чл. 32, т. 3 НКС

« Обратно към нормативния акт

Наредба за командировките в страната

Чл. 32. […] 3. сметка за дължимите суми или авансов отчет, ако преди заминаването е получен служебен аванс, към която се прилагат документи за извършени разходи:
а) (изм. – ДВ, бр. 40 от 1999 г.; изм. изцяло, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) документ за платените пари за нощуване; размерът на квартирните пари задължително се утвърждава от командироващия; утвърденият размер може да бъде по-голям от първоначално определения със заповедта за командировката;
б) (изм. – ДВ, бр. 40 от 1999 г.) размерът на пътните пари се изплаща в рамките на определения от командироващия срещу представяне на билет или друг документ, удостоверяващ извършения разход; билетът се представя във всички случаи, когато пътуването е извършено със самолет.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт