Home чл. 85 НК

чл. 85 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 85. (1) Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Разпоредбата на предходната алинея не се прилага по отношение на осъдените за престъпления против мира и човечеството.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт