Home чл. 205 НК

чл. 205 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 205. (1) Ако присвоените пари, вещи или ценности бъдат внесени или заместени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е:
1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) в случаите на чл. 201 – лишаване от свобода до пет години;
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) в случаите на чл. 202, ал. 1 – лишаване от свобода от една до седем години;
3. в случаите на чл. 202, ал. 2 – лишаване от свобода от три до десет години;
4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 89 от 1986 г.) в случаите на чл. 203 – лишаване от свобода от осем до двадесет години;
5. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) в случаите на чл. 204, буква “а” – пробация или глоба от сто до триста лева;
6. в случаите на чл. 204, буква “б” – лишаване от свобода до шест месеца или пробация.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точки 2, 3 и 4 на предходната алинея съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7, като в случаите по точка 3 може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния, а в случаите по точка 4 постановява конфискация на част или на цялото имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт