Home чл. 202 НК

чл. 202 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 202. (1) За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:
1. ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание;
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително.
(2) За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години:
1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако е в големи размери,
2. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако представлява опасен рецидив или
3. (нова – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация – изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В случаите на предходните алинеи съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7. Съдът може да постанови и конфискация по ал. 1 до една втора, а по ал. 2 – на част или на цялото имущество на виновния.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт