Home чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС

чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Право на справедлив съдебен процес
Член 6
1. Βсяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. Съдебното решение се обявява публично, но пресата и публиката могат да бъдат отстранявани по време на целия или на част от съдебния процес в интерес на нравствеността, обществената и националната сигурност в едно демократично общество, когато това се изисква от интересите на непълнолетните лица или за защита на личния живот на страните по делото или, само в необходимата според съда степен, в случаите, когато поради особени обстоятелства публичността би нанесла вреда на интересите на правосъдието.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт