Home чл. 292 КЗ /отм./

чл. 292 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Информационен център
Чл. 292. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) За целите на предоставяне на възможност на увреденото лице да получи обезщетение по застраховките “Гражданска отговорност” и “Злополука” към фонда се създава Информационен център, който поддържа регистър на:
1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) регистрационните номера на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република България, като тази информация се предоставя на Информационния център от комисията по реда на наредбата по чл. 295, ал. 6 ;
2. застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги;
3. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни от договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, от сертификатите “Зелена карта” и от договорите за гранична застраховка относно номер на застрахователния договор, името на застрахователя, начална и крайна дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство, име/наименование и адрес/адрес на управление на собственика на моторното превозно средство;
4. списък на представителите за уреждане на претенции на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в държава членка и назначени за държавите членки от застрахователи със седалище в Република България;
5. данни за превозвачите, получили разрешение да извършват обществен превоз на пътници, като тази информация се предоставя на Информационния център от Министерството на транспорта по реда на наредбата по чл. 295, ал. 6 ;
6. застрахователите, предлагащи задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. данни от договорите за задължителна застраховка “Злополука” на пътниците относно номера на застрахователния договор, името на застрахователя, начална и крайна дата на покритието, регистрационния номер на средството за обществен превоз;
8. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) сведения за моторните превозни средства във всяка държава членка, които са освободени от задължението да сключват задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и за органите, натоварени да изплащат обезщетение на лицата, увредени от такива автомобили; сведенията по тази точка се набавят по реда на чл. 293, ал. 4 .
9. (нова – ДВ, бр. 97 от 2007 г.) данни за пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях.
10. (нова – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) данни за изплатени обезщетения по застраховки по т. 3 и 10 от раздел II, буква “А” на приложение № 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. бр. 97 от 2007 г.) Информационният център събира, обработва и съхранява информацията по ал. 1 и я предоставя на правоимащите лица при условия и по ред, определени в този кодекс и в правилника по чл. 287, ал. 7 . Срокът за съхраняване на информацията по ал. 1, т. 1 – 4 и 9 е 7 години, считано от датата на прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство или от прекратяването на застрахователния договор. Срокът за съхраняване на информацията по ал. 1, т. 7 е 5 години от датата на прекратяване на дейността като превозвач на пътници със средства за обществен превоз или от прекратяване на застрахователния договор.
(3) При обработката на лични данни се прилага Законът за защита на личните данни.
(4) Структурата и дейността на Информационния център се уреждат в правилника по чл. 287, ал. 7 .
(5) Националното бюро на българските автомобилни застрахователи има право на достъп до информацията, съхранявана в Информационния център, необходима за осъществяване дейността на бюрото по този кодекс, при условия и по ред, определени в правилника по чл. 287, ал. 7.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт