Home чл. 292, ал. 1, т. 3 КЗ /отм./

чл. 292, ал. 1, т. 3 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Информационен център
Чл. 292. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) (1) За целите на предоставяне на възможност на увреденото лице да получи обезщетение по застраховките “Гражданска отговорност” и “Злополука” към фонда се създава Информационен център, който поддържа регистър на: […] 3. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) данни от договорите за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, от сертификатите “Зелена карта” и от договорите за гранична застраховка относно номер на застрахователния договор, името на застрахователя, начална и крайна дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство, име/наименование и адрес/адрес на управление на собственика на моторното превозно средство;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт