Home чл. 184, ал. 3 КЗ /отм./

чл. 184, ал. 3 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Форма
Чл. 184. […] (3) Застрахователният договор съдържа:
1. имената, съответно наименованията и адресите на страните;
2. предмета на договора;
3. покритите застрахователни рискове;
4. срока на договора, включително началото и края на периода на застрахователното покритие;
5. застрахователната сума или начина на определянето й;
6. застрахователната премия или начина на определянето й, както и сроковете и реда за нейното плащане;
7. размера на самоучастието, ако такова е уговорено между страните;
8. имената и адреса на застрахователния посредник, ако договорът е сключен чрез посредник, а за застрахователните агенти – и номера на легитимационния им документ;
9. датата и мястото на сключване на договора;
10. подписите на страните.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт