Home чл. 358 КТ

чл. 358 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Давност
Чл. 358. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) едномесечен – по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание “забележка” и в случаите по чл. 357, ал. 2 ;
2. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен – по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;
3. 3-годишен – по всички останали трудови спорове.
(2) Сроковете по предходната алинея започват да текат:
1. за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата – от деня, в който на работника или служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на трудовото правоотношение – от деня на прекратяването;
2. за другите искове – от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред.
(3) Срокът по ал. 1 не се смята пропуснат, ако преди изтичането му исковата молба е подадена до некомпетентен орган. В този случай исковата молба се препраща служебно на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт