Home чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ

чл. 333, ал. 1, т. 4 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Закрила при уволнение
Чл. 333. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: […] 4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт