Home чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ

чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Общи основания за прекратяване на трудовия договор
Чл. 325. (1) (Предишен текст на чл. 325, изм. – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт