Home чл. 232 КТ

чл. 232 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Задължения за работа и отговорност за неизпълнение на трудовия договор за обучение по време на работа
Чл. 232. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 27 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) След успешно завършване на обучението, съгласно договора по чл. 230, ал. 1, с изключение на случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение, работодателят е длъжен да приеме работника или служителя на работа съобразно придобитата професионална квалификация, а работникът или служителят – да постъпи на работа и да работи в уговорения срок.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Ако работодателят не осигури на работника или служителя, завършил успешно обучението, работа съобразно придобитата квалификация, той му дължи брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност за времето, през което не му е осигурил такава работа, но за не повече от 6 месеца, доколкото не е уговорено друго.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Ако работникът или служителят по неуважителни причини не завърши обучението или след като го е завършил, не постъпи на осигурената му от работодателя работа, или я напусне преди определения срок, дължи на работодателя обезщетение съответно на неизпълнението в размер, уговорен от страните, но не повече от шесткратния размер на брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност.
(4) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Разпоредбите на ал. 2 и ал. 3 не се прилагат при договори по чл. 230, ал. 1, сключени за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. При виновно неизпълнение на задълженията, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно действащото законодателство.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт