Home чл. 230 КТ

чл. 230 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Трудов договор за обучение по време на работа
Чл. 230. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 61 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2018 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; доп., бр. 92 от 2018 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) С трудовия договор за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят – да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж, освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г.; доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 92 от 2018 г.) С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяване на обучението. Времетраенето на обучението не може да бъде повече от 6 месеца, освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение в които времетраенето се определя съгласно съответните учебни планове.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 92 от 2018 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) Трудовият договор за обучение за учениците в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение) се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; предишна ал. 3, изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) С договора страните определят и срока, през който работникът или служителят се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят – да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
(6) (Нова – ДВ, бр. 92 от 2018 г.) По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХI клас – не по-малко от два пъти, а за ХII клас – не по-малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт