Home чл. 230, ал. 3 КТ

чл. 230, ал. 3 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Трудов договор за обучение по време на работа
Чл. 230. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм., бр. 92 от 2018 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) Трудовият договор за обучение за учениците в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение) се сключва по реда на глава петнадесета, раздел I.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт