Home чл. 230, ал. 1 КТ

чл. 230, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Трудов договор за обучение по време на работа
Чл. 230. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; доп., бр. 92 от 2018 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) С трудовия договор за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а работникът или служителят – да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се сключва само веднъж, освен в случаите на обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт