чл. 226, ал. 3 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Отговорност на работодателя за други вреди, причинени на работника или служителя
Чл. 226. (Доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) […] (3) Обезщетението по ал. 1 обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт