чл. 210 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Осъществяване на ограничената имуществена отговорност
Чл. 210. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) В случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Когато вредата е причинена от ръководителя на предприятието , заповедта се издава от съответния по-горестоящ орган, а ако няма такъв – от колективния орган за управление на предприятието.
(2) Заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й, а когато вредата е причинена от ръководител или при извършване на отчетническа дейност – в 3-месечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда.
(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) Ако в срока по предходната алинея работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение на работника или служителя в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ; бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) В случаите, когато поради прекратяване на трудовото правоотношение или по други причини събирането на сумата не може да стане чрез удръжки по реда на предходната алинея, въз основа на заповедта на работодателя или на органа по изречение второ на ал. 1 работодателят може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на вземането.
(6) (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. , отм., бр. 12 от 1996 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт