чл. 200, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя
Чл. 200. (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г.) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт