Home чл. 192 КТ

чл. 192 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Органи, които налагат дисциплинарните наказания
Чл. 192. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции или от друг орган, оправомощен със закон.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.)

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт