Home чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ

чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Дисциплинарно уволнение
Чл. 190. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г., предишен текст на чл. 190, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за: […] 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 51 от 1999 г.) други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт