пар. 5 ПЗР КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; отм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

[Редакция ДВ 27/25.03.2014] § 5. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., бр. 67 от 2003 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1
(3) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 67 от 2003 г.; отм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(6) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него.
(7) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.
(8) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, се определят с наредбата по чл. 106.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт