пар. 4 ПЗР КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социално осигуряване

§ 4. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 38 от 2005 г.в сила от 1.01.2005 г.; изм. бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете при първа категория труд или 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете при втора категория труд, и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително лицата, които имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3 , могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68 , при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
(3) (Нова – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2005 г.; бр. 33 от 2008 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) До 31 декември 2015 г. включително, ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; отм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).
(5) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
(6) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 18.06.2011 г.) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество.
(7) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 18.06.2011 г.) В случаите по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт