чл. 69в, ал. 2 КСО

« Обратно към нормативния акт

Кодекс за социалното осигуряване

Придобиване право на пенсия от учителите
Чл. 69в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) […] (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.

« Обратно към нормативния акт